………………………………………………..
imię i nazwisko
………………………………………………..
………………………………………………..
adres korespondencyjny
………………………………………………..
adres e-mail

Kamil Taraszkiewicz WildCAD 3D,
39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3

 

 OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy sprzedaży zawartej dnia …… . ……. .
201… r., data odbioru zamówienia …… . ……. . 201… r., dotyczącej zakupu produktu:
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………. .
Proszę o zwrot zapłaconej kwoty na należący do mnie rachunek bankowy:
………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………                        …………………………………………………
Data                                                     Podpis Konsumenta

 

Konsument odstępując od Umowy zobowiązany jest zwrócić na swój koszt zakupiony towar. Towar należy odesłać w terminie 14 dni na adres sprzedawcy (Kamil Taraszkiewicz WildCAD 3D, ul. Morenowe Wzgórze 8 / 7, 80-283 Gdańsk). Do oświadczenia prosimy dołączyć dowód zakupu .
Zgodnie z art. 38 pkt. 3 Ustawy: „Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb”.

 

Pobierz plik pdf: WILD_odstapienie-od-umowy.pdf