REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO WILDCAD 3D

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Ilekroć w treści Regulaminu będą używane następujące pojęcia, pisane z dużej litery, nadaje się im następujące znaczenie:

1.1. Klient:

 1. a) osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. b) osoba prawna;
 3. c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odpowiednie przepisy przyznają zdolność prawną;

która zawiera ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży zgodnie z Regulaminem;

1.2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459);

1.3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonującą w Sklepie lub inny sposób przewidziany w Regulaminie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową [stosownie do art. 221 Kodeksu Cywilnego]

1.4. Konto Klienta – dostępny w Sklepie indywidualny panel umożliwiający składanie Zamówień w Sklepie, do którego dostęp Klient uzyskuje po dokonaniu Rejestracji;

1.5. Produkt – wydruk 3D wytwarzany na podstawie Zamówienia Kupującego,

1.6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu;

1.7. Rejestracja – utworzenie indywidualnego Konta Klienta w Sklepie zgodnie z Regulaminem, umożliwiające Klientowi korzystanie z funkcjonalności Sklepu;

1.8. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem wildcad3d.pl

1.9.  Sprzedawca – WildCAD 3D Kamil Taraszkiewicz, NIP: 817-218-15-81, REGON 367302685, numer rachunku bankowego: 48 2490 0005 0000 4500 7140

1.10. Strona Internetowa  – serwis internetowy Sklepu dostępny pod
adresem: wildcad3d.pl (wraz  z podstronami);

1.11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta poprzez zaakceptowanie przez Klienta wyceny danego prototypu Produktu zgodnie z Regulaminem;

1.12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 1. Regulamin określa:

2.1. zasady prowadzenia Sklepu przez Sprzedawcę

2.2. zasady korzystania ze Sklepu przez Klientów oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu,

2.3. zasady prezentowania informacji  na Stronach Internetowych Sklepu,

2.4. zasady składania Zamówień na Produkty w Sklepie,

2.5. dostawę Produktów do Klienta oraz zasady płatności,

2.6. uprawnienia Konsumenta i obowiązki Sprzedawcy,

2.7. odpowiedzialność z tytułu rękojmi oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji,

2.8. regulacje dotyczące ochrony danych osobowych.

2.9. informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta.

2.10. wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta.

 1. Regulamin ma zastosowanie do Umów Sprzedaży zawartych od dnia 1.1.2018r przez Klienta ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą może odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. od 8 do 20 w następujący sposób:

4.1. telefonicznie nr tel. 502 225 303,

4.2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail : kontakt@wildcad3d.pl ,

4.3. poprzez formularz kontaktowy Sklepu,

4.4. pisemnie – na adres 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego, do Konsumentów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683), oraz innych ustaw.

 

 1. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 2. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu świadczy nieodpłatnie następujące usługi drogą elektroniczną:

1.1. Prowadzenie Konta Klienta;

1.2. Składanie zamówień w Sklepie

1.3. Formularz kontaktowy.

 1. Usługa prowadzenia Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi panelu w ramach Sklepu, umożliwiającego Klientowi składanie Zamówień, zawieranie Umowy Sprzedaży, modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji oraz śledzenie stanu realizacji Zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
 2. W celu Rejestracji w Sklepie (założenia Konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, ustalić hasło, zaakceptować Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta.
 3. W celu usunięcia Konta Klienta ze Sklepu należy w panelu Klienta nacisnąć przycisk „Usuń Konto”. Usunięcie Konta Klienta następuje w momencie naciśnięcia przycisku.
 4. Usługa składania Zamówień w Sklepie polega na złożeniu przez Klienta Zamówienia na Produkt przy wykorzystaniu funkcjonalności Sklepu, a w przypadku Klientów, którzy dokonali Rejestracji także przy wykorzystaniu funkcjonalności Konta Klienta.
 5. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej wiadomości do Sprzedawcy. Dla świadczenia usługi opisanej w zdaniu poprzedzającym konieczne jest uzupełnienie elementów formularza kontaktowego o dane co najmniej oznaczone jako wymagane i/lub niezbędne.

 

III. ZASADY OGÓLNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU 

 1. Korzystanie ze Sklepu wymaga urządzenia z dostępem do Internetu takiego jak komputer, tablet itp. oraz oprogramowania do przeglądania zasobów Internetu typu Internet Explorer (wersja 10 lub nowsza), FireFox (wersja 3 lub nowsza), Opera (wersja 9 lub nowsza), Chrome (wersja 10 lub nowsza), Safari (z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH). Rekomendowana rozdzielczość pozioma ekranu to rozdzielczość powyżej 1024 pikseli.
 2. Przeglądanie Stron Internetowych Sklepu np. uzyskiwanie informacji o Produktach, Sprzedawcy, sprawdzanie Produktów dostępnych w ofercie Sklepu oraz składanie Zamówień nie wymaga Rejestracji.
 3. Składanie Zamówień w Sklepie wymaga posiadania przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail. Dostawa Produktów może nastąpić na terytorium Polski oraz na terytorium Unii Europejskiej.
 4. Sprzedawca informuje, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniami związanymi z pozyskiwaniem i modyfikowaniem przez osoby nieuprawnione danych Klientów, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki, które ograniczą zagrożenia, w szczególności rekomenduje się stosowanie programów antywirusowych.
 5. Sprzedawca może zablokować dostęp do Konta Klienta, w przypadku naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu lub gdy jest uzasadnione względami bezpieczeństwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta.
 6. Sprzedawca zastrzega możliwość wystąpienia czasowych przerw w funkcjonowaniu Strony Internetowej lub świadczeniu usług, o których mowa w tytule II Regulaminu z przyczyn technicznych na okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej przyczynę wystąpienia przerwy.

 

 1. INFORMACJE O PRODUKTACH ORAZ INNE INFORMACJE PODAWANE W SKLEPIE
 2. Informacje prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
 3. Ofertę stanowi wycena Produktu generowana po wybraniu prototypu Produktu oraz wskazaniu jego parametrów zgodnie z instrukcjami na Stronie Internetowej.
 4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedawcę wyrażone są w polskiej walucie (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 5. Ceny Produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw i zależy od wyboru sposobu dostarczenia Produktów objętych Umową Sprzedaży.
 6. Sprzedawca zastrzega, że: poszczególne informacje prezentowane na Stronach Internetowych Sklepu (niezależnie od formy wyrażenia np. zdjęcia) mogą być chronione przez przepisy prawa np. ustawę z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm. )ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508 z późn. zm.).
 7. W celach statystycznych Strona Internetowa Sklepu wykorzystuje tzw. pliki cookies tj. informacje zapisywane przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej. Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Sprzedawca zastrzega, że nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej na temat polityki plików cookies Spółki pod adresem: http://ciasteczka.org.pl/
 8. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ, REJESTRACJA
 9. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.
 10. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu wymaga akceptacji Regulaminu.
 11. Złożenie Zamówienia nie wymaga Rejestracji. Złożenie zamówienia przez Klienta nie posiadającego Konta Klienta następuje przez wykorzystanie funkcjonalności Strony Internetowej Sklepu.
 12. W przypadku posiadania Konta Klienta, złożenie Zamówienia następuje z jego wykorzystaniem i wymaga uprzedniego zalogowania na Konto Klienta poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła, podanych przy rejestracji Konta Klienta.
 13. Złożenie Zamówienia na Stronie Internetowej Sklepu następuje przez wykonanie następujących czynności:
 14. a) wybór prototypu Produktu z katalogu modeli dostępnego na Stronie lub przesłanie własnego prototypu w formie pliku .CAD (w rozmiarze nie większym niż 50 MB) za pośrednictwem Strony Internetowej zgodnie z podanymi instrukcjami;
 15. b) wypełnienie formularza Zamówienia w tym: wybór metody i adresu dostawy, formy płatności;
 16. c) zaakceptowania wyceny;
 17. d) zaakceptowania Regulaminu;
 18. e) potwierdzenie złożenia Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”,
 19. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać́ 24 godziny na dobę przy wykorzystaniu funkcjonalności Strony Internetowej  Sklepu.
 20. O postępach realizacji Zamówienia Klient informowany jest poprzez wiadomości przesyłane na adres e-mail podany podczas rejestracji lub składania Zamówienia.
 21. Klient ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych w Zamówieniu.
 22. Sprzedawca zastrzega możliwość odmowy sprzedaży Produktu jeżeli po złożeniu Zamówienia okaże się, że jego wykonanie nie jest możliwe z przyczyn technicznych lub jeżeli jego wykonanie stanowiłoby naruszenie prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności stanowiłoby:
 23. a) propagację ustrojów totalitarnych, symboli z nimi związanymi, nawołujących do nienawiści lub popełnienia przestępstwa;
 24. b) propagację używanie narkotyków;
 25. c) rozpowszechnianie treści zawierających wulgaryzmy, lub treści powszechnie uznane za obraźliwe;
 26. d) mogące naruszyć dobra osobiste osób trzecich;
 27. e) naruszać dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego.

 

 1. W przypadku o którym mowa w pkt V.9 Sprzedawca Regulaminu Sprzedawca powiadomi o rezygnacji ze sprzedaży Produktu za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres wskazany podczas rejestracji lub podczas składania Zamówienia oraz dokona zwrotu zapłaty za Produkt w terminie 7 dni od poinformowania o rezygnacji.

 

 1. ZASADY PŁATNOŚCI
 2. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy Produktu, formy płatności i sposobu dostawy, zgodnie z Regulaminem, ze wskazaniami dokonanymi w formularzu Zamówienia. Informacje dotyczące możliwych sposobów dostarczania produktów, ograniczeń dostarczania produktów oraz akceptowanych sposobach płatności znajdują się na stronach internetowych Sklepu.
 3. Sprzedawca akceptuje następujące formy płatności w przypadku zamówień dokonywanych w Sklepie:
 4. PayPal (Polska, zagranica),
  b. płatność przelewem – na rachunek bankowy Sprzedawcy (Polska, zagranica),
  c. szybkie płatności online.
  d. płatność za pobraniem
 5. Płatności należy dokonać na rachunek wskazany dla danego Zamówienia przez Sprzedawcę w trakcie dokonywania Zamówienia. Jeśli Klient nie dokona płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od złożenia Zamówienia, Zamówienie zostanie anulowane.
 6. Sprzedawca zastrzega, że niektóre formy płatności mogą wiązać się z poniesieniem dodatkowych opłat w wysokości wynikających z cenników i/lub regulaminów operatorów i/lub podmiotów obsługujących tych realizację płatności.

 VII. DOSTAWA PRODUKTÓW

 1. Zamówione Produkty są dostarczane na adres wskazany w formularzu Zamówienia na terytorium Polski i innych krajów Unii Europejskiej.
 2. W przypadku większych Zamówień, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do realizacji ich w osobnych partiach.


VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI, REKLAMACJE

 1. W stosunku do Konsumenta Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Produkt bez wad.
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności Produktu sprzedanego z Umową Sprzedaży. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową Sprzedaży, jeżeli:

2.1. nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie Sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2.2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

2.3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

2.4. została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego Produktu przez Sprzedawcę. Reklamację Klient składa w formie pisemnego oświadczenia reklamacyjnego przesłanego na adres korespondencyjny Sprzedawcy lub w formie wiadomości e-mail na adres wskazany w pkt I.4.2. Regulaminu.
 2. W celu złożenia reklamacji Klient powinien odesłać wadliwy Produkt przesyłką pocztową lub dostarczyć osobiście pod adres: 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3.
 3. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 4. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę Klient powinien dostarczyć reklamowany Produkt lub Produkty wraz z dowodem zakupu tego Produktu (Produktów) bezpośrednio lub za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera do Sprzedawcy i opisem reklamacji.
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedawca niezwłocznie wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany Produktu, usunięcia wady Produktu lub obniżenia ceny Sprzedawca zwróci należność za wadliwy Produkt niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. W stosunku do Klientów niebędących Konsumentami wyłącza się zastosowanie przepisów o rękojmi.

 

 1. UPRAWNIENIA KONSUMENTA I OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY
 2. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej w Sklepie w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny o ile taka Umowa Sprzedaży stanowi umowę zawartą poza lokalem przedsiębiorstwa lub umowę zawartą na odległość w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
 3. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej w Sklepie, zgodnie z ustawą o której mowa w pkt 1, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 4. W celu odstąpienia należy złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może być:

3.1.       Sporządzone w formie elektronicznej i wysłane drogą elektroniczną (za pośrednictwem poczty e-mail) na adres: kontakt@wildcad3d.pl

 1. Dla zachowania terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego w ust. 1.
 2. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży drogą elektroniczną, Sprzedawca potwierdzi niezwłocznie otrzymanie oświadczania o odstąpieniu, przesyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektroniczny e-mail na adres Konsumenta.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle produkt przed upływem 14 dniowego terminu na adres Kasprzaka 24d 39-300 Mielec.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi uiszczone przez niego płatności w związku z Umową Sprzedaży, za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia Produktu innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. bezpośrednie koszty zwrotu Produktu ponosi Konsument.
 5. Sprzedawca informuje Konsumentów o wzorze formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży, zawartym w załączniku Nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
 6. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. Odsyłany Produkt nie może nosić śladów używania.
 9. W przypadku składania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w formie pisemnej, Konsument w celu usprawnienia realizacji zwrotu ceny za Produkt może dołączyć kopię dowodu zakupu Produktu do oświadczenia, a w przypadku przesyłania formularza o odstąpieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail – czytelny skan lub zdjęcie dowodu zakupu.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 2. Administratorem danych osobowych jest Kamil Taraszkiewicz WildCAD 3D.
 3. W celu realizacji umowy sprzedaży Sprzedawca będzie przetwarzać w szczególności następujące dane osobowe Klientów: imię/imiona i nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, login Klienta (opcjonalnie); numer identyfikacyjny klienta (opcjonalnie); dane rozliczeniowe dotyczące zawieranej transakcji, dane do wystawiania faktur VAT (opcjonalnie), adres IP (Internet Protocol).
 4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niepodanie może uniemożliwiać świadczenie przez Spółkę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 5. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania Umów Sprzedaży Produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie.
 6. Dostęp do danych osobowych posiada administrator danych oraz pracownicy lub podmioty współpracujące z administratorem danych, którym powierzył on przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych z nimi umów, uczestniczący w przetwarzaniu danych osobowych, w celach wskazanych w Regulaminie.
 7. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, jeśli są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe albo ich usunięcia jeśli są zbędne dla celu, dla którego zostały zebrane.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie błędnych, nieprawidłowych, niezgodnych z prawdą danych osobowych.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.1.2018.
 3. W razie zaistnienia sporu Konsument może, według swojego wyboru, bądź skierować wniosek o mediację, bądź wytoczyć powództwo przeciwko Sprzedawcy przed właściwy sąd powszechny.
 4. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie będącym Konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca zastrzega możliwość zmiany Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności wynikających ze zmiany obowiązującego prawa.
 6. Zmiana Regulaminu następuje poprzez ogłoszenie zmienionej treści Regulaminu na Stronie Internetowej oraz poinformowanie Klienta o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. Regulamin wchodzi w życie wobec Klientów korzystających z usług opisanych w Regulaminie w terminie 30 dni od jego ogłoszenia i poinformowania Klienta o zmianie Regulaminu, o ile umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług opisanych w Regulaminie nie zostanie w tym czasie rozwiązana.

Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą jego wejścia w życie. W przypadku takich Zamówień zastosowanie ma Regulamin w wersji obowiązującej w dniu złożenia zamówienia.

 

Informacje dotyczące pozasądowego rozstrzygania sporów

 1. Na podstawie art. 14 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) (Dz. U. UE. L. z 2013 r. Nr 165, str. 1) niniejszym Sprzedawca podaje łącze elektroniczne do platformy ODR:
  ec.europa.eu/odr
  Platforma ODR stanowi jeden punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych wspomnianym Rozporządzeniem. Jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii.
  W razie problemu z umową sprzedaży lub umową o świadczenie usług zawartą przez Internet konsument może skorzystać ze strony internetowej dostępnej pod adresem www.ec.europa.eu/odr  w celu podjęcia próby pozasądowego rozwiązania sporu.
  Dodatkowo możliwy jest kontakt w formie przewidzianej w pkt I.4 Regulamunu.
 2. Konsumentowi przysługuje uprawnienie do złożenia na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej w celu polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą wynikłego z umowy zawartej w niniejszym Sklepie.
 3. Konsument na podstawie przepisów art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej jest uprawniony do wystąpienia do stałego polubownego sądu konsumenckiego przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, które rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług zawartych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami.
 4. Konsument jest uprawniony m. in. do kontaktowania się z miejskim rzecznikiem konsumentów oraz powiatowym rzecznikiem konsumentów, inspekcją handlową, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów a także organizacjami  zajmującymi się ochroną konsumentów np. Federacją Konsumentów. Dodatkowe informacje dotyczące możliwości pozasądowego rozwiązania sporu pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą dostępne są w placówkach tych instytucji oraz na ich stronach internetowych np. UOKiK https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. oraz https://uokik.gov.pl/instytucje_konsumenckie.php.

 

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy przez Konsumenta

Prawo odstąpienia od umowy przez konsumenta.

Mają Państwo prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy (Produktów) lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy (Produktów).

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży:

– w drodze oświadczenia przesłanego pocztą na adres korespondencyjny: 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3

– poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej e-mail: kontakt@wildcad3d.pl oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży sporządzonego zgodnie z wzorem zawartym w Załączniku nr 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.);  bądź

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży, stanowiącego załącznik do Regulaminu sklepu internetowego http://wildcad3d.pl/ lub wzoru zawartego w Załączniku nr 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

Skutki odstąpienia od Umowy Sprzedaży

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Adresat:

Kamil Taraszkiewicz WildCAD 3D
39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3


Załącznik – Wzór formularza odstąpienia od umowy przez konsumenta

 

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest WildCAD 3D Kamil Taraszkiewicz oraz że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z formularza kontaktowego. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularz kontaktowego. Osobie udostępniającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania lub żądania usunięcia.

 

Zgoda na przetwarzanie danych nie będzie wymagana z uwagi na art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych.